Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat regula el tractament de les dades personals que poguessin ser recopilades i/o tractades durant la navegació i contractació o adhesió als productes i serveis inclosos i/o accessibles tots ells a través del lloc web www.eurogine.com (d'ara endavant, “Lloc”, “Pàgina” o “Web”) titularitat d’EUROGINE, S.L.

En matèria de protecció de dades EUROGINE, S.L., aplica el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades).

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les seves dades seran recollides i tractats per:

Denominació Social: EUROGINE S.L. (d'ara endavant “EUROGINE”)

Domicili social: c/ Raurell 21-29, Nau 3, 08860 Castelldefels

CIF: B-59608919

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 20.995, Foli 131 Fulla b-14.915, Insc. 1ª

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT

A EUROGINE tractarem les seves dades amb la finalitat de:

Resoldre els dubtes i/o consultes que els usuaris puguin plantejar a través de la web.

Remetre la newsletter i comunicacions comercials relacionades amb productes i serveis d’EUROGINE. En cada comunicació comercial que rebi l'usuari, se l’informarà dels procediments habilitats perquè pugui oposar-se gratuïtament al tractament de les seves dades amb finalitats comercials. L'acceptació perquè es remeti informació comercial té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que es disposa en l'article 22.2 de la LSSI.

Li informem que les dades recaptades per EUROGINE no seran utilitzades ni per a l'elaboració de perfils ni per a la presa de decisions automatitzades sobre la base de perfils.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web, i assenyalades com a tals, són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas de no facilitar-les, no es podrà atendre degudament als usuaris.

3. CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

4. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

En els supòsits en els quals l'usuari realitzi consultes a través del formulari situat a la web, la base legal per al tractament de les seves dades residirà en el consentiment prestat lliurement pel propi usuari. Quan l'usuari faciliti les seves dades personals per a la recepció de comunicacions comercials, la base legal per al tractament de les seves dades personals residirà en el consentiment lliurement prestat pel propi usuari, el qual, tal com s'ha indicat, pot ser retirat en qualsevol moment.

5. DESTINATARIS

EUROGINE no realitzarà cap cessió ni transferència alguna de dades, tret que sigui per obligació legal.

6. DRETS DE L'INTERESSAT

L'usuari, en la seva condició d'interessat, pot exercir els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals: Qualsevol persona té el dret de conèixer si EUROGINE tracta dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació de les seves dades: Això és, a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixen sense demora indeguda.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades (dret a l'oblit): És a dir, dret a obtenir, sense dilació indeguda del responsable del tractament, la supressió de les dades personals que li concerneixin, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
  • Quan les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per les quals van ser recollides o tractades d'una altra manera.
  • Quan l'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament d'acord amb l'establert a l'apartat a) de l'article 6.1 del RGPD, o a l'apartat a) de l'article 9.2 del RGPD, i aquest no es basa en un altre fonament jurídic.
  • Quan l'interessat s'oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, d'acord amb l'establert en l'article 21.1 i 21.2 del RGPD.
  • Quan les dades personals hagin estat tractades il·lícitament.
  • Quan les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament.
  • Quan les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació segons disposa l'article 8.1 del RGPD.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: és a dir, dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades en els següents supòsits:
  • Quan l'interessat impugni l'exactitud de les dades personals durant un termini que permeti al responsable verificar l'exactitud de les mateixes.
  • Quan el tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.
  • Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan l'interessat s'hagi oposat al tractament exercitant el seu dret d'oposició d'acord amb el que es disposa en l'article 21.1 RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.
 • Dret a la portabilitat de les dades: tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual les hi hagués facilitat.
 • Dret a oposar-se al tractament: el dret de l'interessat a oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament.
 • Dret a retirar el consentiment prestat: l'interessat té dret retirar el seu consentiment per al processament de les seves dades personals en qualsevol moment.

Pot exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al responsable del tractament a les següents adreces:

- E-mail: eurogine@eurogine.com

- c/ Raurell 21-29, Nau 3, 08860 Castelldefels

Per a l'efectiu exercici dels seus drets, vostè haurà d'acompanyar, junt amb la seva sol·licitud, una fotocòpia del document corresponent per acreditar la seva identitat (NIF, DNI, etc.).

Finalment, li informem que té dret a acudir davant l'Agència Estatal de Protecció de Dades per presentar una reclamació, si considera que s'ha vulnerat algun dels seus drets. A través del següent enllaç, trobarà les dades de contacte de l'esmentada Agència.

https://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php

7. MESURES DE SEGURETAT

EUROGINE li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

8. LINKS

El lloc web pot incloure hipervíncles a altres llocs que no són operats o controlats per EUROGINE. Per això, EUROGINE no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Per favor, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

9. POLÍTICA DE “COOKIES”

Aquest lloc web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la seva freqüència de visites i els continguts més seleccionats.

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

Per a més informació, pot consultar la nostra Política de Cookies.

10. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

EUROGINE es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat d'acord amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Li informarem sobre aquests canvis mitjançant la publicació de la Política de Privacitat i Protecció de Dades modificada a la pròpia Web així com mitjançant el corresponent avís que se situarà a la pàgina d'inici.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de la present política de privacitat es regiran per la legislació espanyola i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

C. Raurell 21-29, Nave 3
08860 Castelldefels · Barcelona (Spain)

Horari d´atenció telefònica:
Dilluns a dijous: 08:00 a 16:15
Divendres: 08:00 a 14:30
+34 93 630 43 45

 

© 2024 EUROGINE, S.L.- Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 20.995, Folio 131 Hoja b-14.915, Insc. 1ª B59608919
Tots els drets reservats