Condicions Generals de Contractació

Condicions Generales de Contratació

Les presents Condicions Generals de Contractació (d'ara endavant, les ‘CGC`) es posen a disposició per la companyia proveïdora EUROGINE, S.L., amb CIF B- 59608919 i domicili social a CARRER RAURELL 21 – 29, NAU 3, 08860 CASTELLDEFELS - BARCELONA (ESPANYA), Telf. +34 93 630 43 45, Fax. +34 93 630 39 71, correu electrònic eurogine@eurogine.com i regulen els SUBMINISTRAMENTS EN TRANSACCIONS COMERCIALS amb empresaris i professionals en els termes previstos en l'article 4 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre (d'ara endavant LGDCU i el ‘CLIENT’, respectivament), quedant exclosos consumidors o usuaris en els termes previstos en l'article 3 LGDCU.

1. Condicions Generals de Subministrament

1.1. Excepte pacte exprés i per escrit en contrari, les relacions jurídiques entre EUROGINE, S.L. i el CLIENT com a conseqüència de subministraments d’EUROGINE, S.L., es regeixen únicament per les presents CGC que el CLIENT accepta de forma expressa, plena i sense reserves.

1.2. En cas de relacions comercials continuades, les presents condicions generals seran aplicables a totes les comandes subsegüents realitzades pel CLIENT, incloent-se les comandes de peces de recanvi, sense que sigui necessària una altra referència expressa a les mateixes.

1.3. D'altra banda, requeriran per a la seva validesa la forma escrita totes les clàusules accessòries i afirmacions, així com modificacions o complements a les presents CGC i/o acord/s que se celebrin entre les parts.

2. Comanda i confirmació de la comanda

2.1. El contracte s'entén per perfeccionat quan el CLIENT rebi per part d’EUROGINE, S.L. la confirmació escrita d'acceptació de la seva comanda.

2.2. En cas de comandes que el CLIENT realitzi a través del catàleg online d’EUROGINE, S.L., s'aplicaran les següents particularitats: Amb el catàleg online EUROGINE S.L. posa a la disposició del CLIENT un portal per remetre les seves comandes que es dirigeix únicament a empresaris en els termes previstos en l'article 4 LGDCU. Per comprovar dit extrem el CLIENT ha de registrar-se i, una vegada validat el registre per part d’EUROGINE, S.L., podrà procedir a tramitar les seves comandes.

La visualització i publicitat d'articles en la tenda online no suposen en cap cas una oferta vinculant d’EUROGINE S.L. respecte de la venda de determinats articles i productes. Les parts acordaran els preus i condicions de lliurament al moment de la confirmació expressa de la comanda.

Una vegada tramitat el registre i en enviar la comanda mitjançant un clic en el botó “enviar comanda” o un botó similar, el CLIENT remet a EUROGINE, S.L. la comanda vinculant la recepció de la qual confirmarà EUROGINE, S.L. immediatament per correu electrònic. Aquest justificant de recepció no constitueix l'acceptació de la comanda tret que EUROGINE, S.L. indiqui expressament el contrari. Una vegada comprovada la disponibilitat del producte, el contracte es perfeccionarà quan EUROGINE, S.L. enviï un correu electrònic de confirmació de l'acceptació expressa de la comanda realitzada.

2.3. En totes les comandes realitzades a través de correus electrònics i trucades telefòniques també es verificarà que el CLIENT és un empresari o professional i, una vegada realitzada la comanda, EUROGINE, S.L. li remetrà un correu electrònic amb la confirmació de l'acceptació expressa de la comanda realitzada. En el cas que el CLIENT no disposi de correu electrònic la confirmació expressa s'emetrà a través de Fax.

3. Preus i condicions de pagament

3.1. Els preus són els vigents segons la tarifa aplicada a cada moment i excepte pacte en contrari tots els preus es troben expressats en Euros. Les condicions de pagament es detallaran en la factura segons els terminis pactats i indicats en la mateixa.

3.2. Tots els preus anunciats als catàlegs s'entenen amb l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) exclòs, aplicant-se el tipus legal vigent en la data del lliurament que es desglossa en la factura de compra.

3.3. Per a comandes realitzades a través del catàleg online, el venciment i la forma de pagament es realitzarà d'acord amb les condicions indicades durant el procés de comanda; per a comandes realitzades fora del catàleg online, el venciment i la forma de pagament serà acordat entre les parts.

3.4 Els preus vàlids són els indicats en la tarifa vigent continguda a la web www.eurogine.com en la data de la comanda, tret que es produïssin errors tipogràfics o informàtics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat d’EUROGINE, S.L., es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i que algun CLIENT hagués realitzat una comanda basada en aquest error, EUROGINE, S.L. li comunicarà aquest error i el CLIENT tindrà dret a rescindir la compra sense cap cost. Si una vegada EUROGINE, S.L. s'hagi posat en contacte amb el CLIENT, no es rep resposta per la seva banda, aquesta comanda es considerarà cancel·lada i es reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

3.5 EUROGINE, S.L. es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar els productes oferts, així com la presentació dels mateixos i els seus preus.

4. Termini de lliurament i ports

4.1. El termini de lliurament de subministraments nacionals serà de 2 a 7 dies laborables. El termini de lliurament de subministraments internacionals s'acordarà entre les parts després de l'acceptació de la comanda per EUROGINE, S.L..

4.2. El compliment del termini de lliurament per part de EUROGINE, S.L. requereix el compliment per part del CLIENT dels terminis de pagament. En cas contrari, EUROGINE, S.L. es reserva el dret a canviar la data del lliurament prorrogant-se el corresponent termini abans indicat.

4.3. Per a comandes realitzades a través del catàleg online, el pagament dels ports de lliurament serà indicat durant el procés de comanda; per a comandes realitzades fora del catàleg online, el pagament dels ports de lliurament serà acordat entre les parts.

4.4. Per a comandes d’equipament i mobiliari, el termini d’entrega s’acordarà entre les parts després de l’acceptació de la comanda per EUROGINE, S.L.

5. Força Major

5.1. Així mateix, si l'incompliment del termini de lliurament es produís a causa de força major, com per exemple per conseqüència d'una mobilització, guerra, revolta, catàstrofes naturals, interrupció de les vies de comunicació o esdeveniments similars, tals com una vaga o tancament patronal, el corresponent termini de lliurament es prorrogarà de forma automàtica durant el temps que duri la causa major.

5.2. El mateix s'aplicarà per si tals incidències afectessin a proveïdors d’EUROGINE, S.L. o es produïssin altres circumstàncies imprevisibles i no atribuïbles a EUROGINE, S.L. En aquest cas EUROGINE, S.L. es reserva el dret a cancel·lar parcial o completament aquests subministraments sense obligació d'indemnitzar al comprador.

6. Reclamacions per defectes en la comanda

6.1. Al moment de la recepció de la comanda el CLIENT té l'obligació de verificar si la mercaderia lliurada compleix amb el sol·licitat a l'efecte de realitzar qualsevol reclamació.

Si la mercaderia estigués danyada o en mal estat per causes del transport al moment en què el comprador la rebés, és d'obligat compliment que aquest indiqui l'excepció que procedís en l'albarà de lliurament del transportista, a fi de poder realitzar qualsevol reclamació o substitució de l'esmentada mercaderia.

6.2. El CLIENT tindrà el dret de repetir contra EUROGINE, S.L. per defectes en la quantitat i qualitat de les mercaderies rebudes embalades, sempre que l'hi comuniqui a EUROGINE S.L. dins dels QUATRE DIES LABORABLES següents al del seu rebut i no procedeixi avaria de cas fortuït, vici propi de la cosa o frau (art. 336 Ccom).

6.3. Una vegada EUROGINE, S.L. rebi la comunicació escrita de la reclamació respectiva a la comanda del CLIENT, avaluarà si existeix defecte imputable. El CLIENT es compromet a seguir les instruccions de devolució que li comuniqui EUROGINE S.L.

6.4. En cas que EUROGINE, S.L. detecti algun defecte imputable a EUROGINE, S.L., aquesta li comunicarà, de forma expressa, l'admissió de la devolució sol·licitada i procedirà, a criteri d’EUROGINE, S.L, a la devolució de l'import de compra abonat pel CLIENT o a reemplaçar-li els productes defectuosos íntegrament.

Els ports de devolució seran a càrrec de EUROGINE, S.L. únicament si s'ha admès per la seva banda la devolució i si el CLIENT l'ha realitzat per l'agència de transport indicada.

6.5. EUROGINE S.L. no respon del desgast natural ni de defectes causats després de la transferència de riscos deguts a un ús negligent o no previst o l'exposició a ambients o productes agressius imprevists, així com a la manipulació externa del material lliurat.

7. Reserva de domini

7.1. La propietat de tot material que se subministri no es transmetrà al CLIENT fins que per aquest no s'hagi satisfet la totalitat del preu en les condicions pactades, reservant-se EUROGINE, S.L. el domini de la cosa venuda, sent el CLIENT dipositari de la mercaderia fins al total pagament del preu convingut.

8. Política de privacitat

8.1. D'acord amb l'establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades), el CLIENT queda informat i accepta la incorporació de les seves dades personals als fitxers automatitzats custodiats per EUROGINE, S.L., que es conservaran sota la seva responsabilitat de forma confidencial, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment. La seva finalitat és la gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició poden exercitar-se mitjançant comunicació escrita dirigida al Proveïdor les dades del qual consten en l'encapçalament de les presents condicions generals.

9. Legislació aplicable i jurisdicció competent

9.1. La jurisdicció competent serà la del domicili social d’EUROGINE, S.L., sotmetent-se expressament les parts als Jutjats i Tribunals de la capital de Barcelona (Espanya) per dirimir quantes controvèrsies poguessin originar-se en la interpretació i/o execució del present contracte.

9.2. Les relacions contractuals entre les parts es regeixen pel Dret comú de les Lleis espanyoles.

9.3. Si alguna de les clàusules de les presents condicions generals fos invàlida o nul·la, aquesta circumstància no afectarà a la validesa de les restants clàusules. La clàusula invàlida serà substituïda per les Parts per una regulació vàlida que en la mesura del legalment possible s'acosti econòmicament el màxim possible al contingut de la clàusula substituïda i, en defecte d'això, per la Llei.

 

C. Raurell 21-29, Nave 3
08860 Castelldefels · Barcelona (Spain)

Horari d´atenció telefònica:
Dilluns a dijous: 08:00 a 16:15
Divendres: 08:00 a 14:30
+34 93 630 43 45

 

© 2024 EUROGINE, S.L.- Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 20.995, Folio 131 Hoja b-14.915, Insc. 1ª B59608919
Tots els drets reservats